نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
پنبه ازبک 8,600
پنبه گرگان 8,070