ردیف نام محصول نمره نخ توضیحات قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 نخ پنبه 40/1 40/1 صددرصد مارک زنیت هندی 15,800 0
2 نخ پنبه 40/1 40/1 ازبکستان 17,000 0
3 نخ پنبه 40/1 40/1 مارک ایندوراما 17,600 0
4 نخ پنبه 30/1 30/1 ایندوراما ازبکستان 16,100 0
5 نخ پنبه 30/1 30/1 رینگ ایرانی 14,800 0
6 نخ پنبه 30 رنگی 30 نخ پنبه رنگی خارجی 21,000 0
7 نخ پنبه 20/1 20/1 صد درصد اپن اند 11,000 0
8 نخ پنبه 20 رنگی 20 نخ پنبه رنگی خارجی 17,000 0
9 نخ پنبه 12/1 12/1 ترکمنستان 9,000 0
10 نخ پنبه 12/1 12/1 صد درصد اپن اند 9,000 0
ردیف نام محصول نمره نخ توضیحات قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 نخ 21 21 اسپان اپن اند 6,850 0
2 نخ 20 پلیستر 20 پلیستر پنبه 9,100 2000
3 نخ 19 پلیستر 19 پلیستر پنبه 7,100 0
4 نخ 20 20 اسپان اپن اند 6,800 0