مدیران نساجی و پوشاک ایران: به گزارش خبرنگار نساجی امروز، منتخبین هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران(به ترتیب کسب رای)

مدیران نساجی و پوشاک ایران:
به گزارش خبرنگار نساجی امروز، منتخبین هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران(به ترتیب کسب رای) عبارتند از آقایان:

مجید نامی
بهرام حوالی شهریاری
علی فرهی
 شاهرخ جعفری
منصور الیاسی
امین مقدم
مهرداد زکی پور
احمد صادقی قهرودی
وحید حریری
علی انصاریان
محمود ضرابی( اعضای اصلی)

حامد اسماعیل پور و سینا شاه بختی اعضای علی البدل


بازرس اصلی: مسعود شاه بختی
بازرس علی البدل: بهنام رفیعی


rangrazi.com انتخاب نفرات برگزیده را تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون برایشان ارزومند است